Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-04-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-19.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Koczara, biuro@przychodniawozniki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3573 190 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.
Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:
• treści,
• menu ułatwień dostępu,
• menu głównego,
• mapy strony.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach
ul. Dworcowa 21,
42-2289 Woźniki
lub za pomocą e-mail: biuro@przychodniawozniki.pl
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

ul. Dworcowa 21
42-289 Woźniki

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od frontu budynku oraz od parkingu z boku budynku.
Do wejścia od frontu budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. poruszających się na wózku inwalidzkim, osób z wózkiem dziecięcym) , znajdujący się obok schodów.
Do wejścia od parkingu z boku budynku prowadzą schody
Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Budynek nie jest wyposażony w windę.
Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego ośrodka, aby w wyznaczonym pokoju (punkt obsługi klienta), w ciszy omówić sposób załatwienia sprawy.
Jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Na parkingu z boku budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie jest wyposażony w tabliczki Braille'a.

Przychodnia Kamienica

ul. Częstochowska 5
42-287 Kamienica

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od frontu budynku oraz od parkingu z tyłu budynku.
Do wejścia od frontu budynku prowadzą schody
Do wejścia od parkingu z tyłu budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. poruszających się na wózku inwalidzkim, osób z wózkiem dziecięcym) , znajdujący się obok schodów.
Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Budynek nie jest wyposażony w windę.
Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego ośrodka, aby w wyznaczonym pokoju (punkt obsługi klienta), w ciszy omówić sposób załatwienia sprawy.
Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Na parkingu z boku budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie jest wyposażony w tabliczki Braille'a.

Przychodnia Starcza - Własna

ul. Zdrowa 3
42-261 Własna

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od frontu budynku oraz od parkingu z boku budynku.
Do wejścia od frontu budynku prowadzą schody
Do wejścia od parkingu z boku budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami (np. poruszających się na wózku inwalidzkim, osób z wózkiem dziecięcym) , znajdujący się obok schodów.
Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
Budynek jest wyposażony w windę.
Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku oraz piętro. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego ośrodka, aby w wyznaczonym pokoju (punkt obsługi klienta), w ciszy omówić sposób załatwienia sprawy.
Jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Na parkingu z boku budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek nie jest wyposażony w tabliczki Braille'a.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Osoba z niepełnosprawnościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków
    Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2024 11:26:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie