A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
BIP.gov.pl

  Statut Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 159/XIV/2012

  Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 marca 2012 r.

   

   

  STATUT

   

  Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

   

   

  § 1

   

  Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach zwany dalej „Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym pod firmą: „Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach”

   

  § 2

   

  Zespół działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej

  2. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  3. Niniejszego statutu

   

  § 3

   

  1. Podmiotem tworzącym Zespołu jest Rada Miejska w Woźnikach

  2. Nadzór nad zakładem sprawuje Rada Miasta w Woźnikach

  3. Kontrolę nad zakładem w zakresie określonym w art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r   o działalności leczniczej sprawuje Wojewoda Śląski

   

  §4

   

  Siedziba Zespołu mieści się w Woźnikach przy ulicy Dworcowej 21

   

  §5

   

  Obszar działania obejmuje Miasto i Gminę Woźniki oraz Gminę Starcza

   

  §6

   

  1. Zespół podlega wpisowi do Rejestru Podmiotów Wykonujących działalność leczniczą oraz innych odpowiednich rejestrów stosownie do prowadzonej działalności.

  2. Zespół uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

   

  §7

   

  Celem Zespołu jest udzielanie ludności ambulatoryjnych świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.4

   


  §8

  1. Do zadań Zespołu należy:

  a)Udzielanie świadczeń w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej.

  b)Udzielanie świadczeń ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.

  c)Medycyna szkolna

  d)Wykonywanie badań diagnostycznych: USG i analityki medycznej

  e)Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym orzekanie o czasowej niezdolności do pracy

  f)Świadczenie usług w ramach długoterminowej opieki domowej.

  2. Uprawnionymi do korzystania z usług Zespołu są:

  a)Osoby zamieszkałe na obszarze działania Zespołu

  b)Osoby zamieszkałe poza obszarem działania Zespołu zgłaszające się w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

  c)Osoby uprawnione na podstawie odrębnych umów.

  3. Cele i zadania Zespół realizuje na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych.4

   

  § 9

   

  1. W skład Zespołu wchodzą:

  a)Ośrodek Zdrowia w Kamienicy- ul. Częstochowska 5

  b)Ośrodek Zdrowia w Woźnikach- ul. Dworcowa 21

  c)Ośrodek Zdrowia w Starczy- ul. Zdrowa 3

  2. Strukturę organizacyjną przedstawia załącznik nr 1 do Statutu.

   

  § 10

   

  Organami Zespołu są:

  1. Dyrektor

  2. Rada Społeczna

   

  § 11

   

  1. Podmiot tworzący nawiązuje z Dyrektorem umowę cywilnoprawną po rozstrzygniętym konkursie na stanowisko zgodnie z art. 49 ustawy o działalności leczniczej.

  2. Dyrektor stoi na czele Zespołu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.

  3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

   

   

  § 12

   

  Dyrektor może kierować zakładem przy pomocy z-cy – kierownika ds. lecznictwa.

  § 13

   

  1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Woźnikach oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

  2. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.

  3. Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały.

  4. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.

  5. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

  6. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej, niniejszego statutu oraz zatwierdzonego przez Radę Miejską regulaminu, który określa w szczególności: sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy, sposób podejmowania prawomocnych uchwał.

  7. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie – Rada Miejska w Woźnikach.

  8. Członkowie Rady podlegają odwołaniu z Rady przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

  a)Zatrudnienia tej osoby w Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

  b)Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

  c)Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo nieumyślne przeciwko życiu i zdrowiu, działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów.

  d)Podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach lub/i podmiotu go tworzącego.

  9. Obsługę kancelaryjna Rady Społecznej zapewnia Przewodniczący.

   

   

  § 14

   

  W skład Rady Społecznej zespołu wchodzi Burmistrz Woźnik jako przewodniczący oraz 8 członków.

   

  § 15

   

  1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy:

  a)Dyrektor zakładu

  b)Przedstawiciele organizacji związkowych działających w zakładzie.

  2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz inne zaproszone osoby.

   

  § 16

   

  Do zadań rady społecznej należy:

  1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

  a)zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury

  i sprzętu medycznego,

  b)związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem

  działalności,

  c)przyznawania Dyrektorowi nagród,

  d)rozwiązania umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,

  e)regulaminu organizacyjnego;

         2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

  a)planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  b)rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

  c)kredytów bankowych lub dotacji,

  d)podziału zysku;

  1. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
  2. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
  3. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

   

  § 17

   

  1. Stosownie do art.48 ust.12 ustawy o Działalności Leczniczej od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

   

  § 18

   

  1. Zakres działania i organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin organizacyjny.

  2. Utworzenie lub likwidacja komórki organizacyjnej Zespołu, która wiąże się z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Zespołu musi być zaopiniowane przez Radę Społeczną.

  3. kreślony1

   

  § 19

   

  1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r o Działalności Leczniczej

  2. Zespół prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  3. Zespół sporządza roczne sprawozdanie finansowe i ustala wynik finansowy swojej działalności.

   

   

  § 20

  1. Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.

  2 . Zespół może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r  o działalności leczniczej.

   

  § 21

   

  1. Wartość majątku Zespołu określają ( w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej):

  a)fundusz założycielski

  b)fundusz zakładu

  2. Zespół samodzielnie decyduje o podziale zysku

  3. Ujemny wynik finansowy Zespół pokrywa we własnym zakresie

  4. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 3,   Podmiot tworzący Zespołu podejmuje działania określone w Ustawie o Działalności Leczniczej

   

  § 22

   

  1. Statut Zespołu nadaje Rada Miejska.

  2. Zmiany dotyczące struktury organizacyjnej i zakresu działania Zespołu wymagają zmian w statucie i winny być zgłoszone organowi rejestrowemu w ciągu 14 dni od dnia dokonania zmiany.

  3. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

   

  § 23

   

  Statut wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

   

   

   

   

   

  Załącznik do Statutu

  Gminnego Zespołu Ośrodków

   Zdrowia w Woźnikach

   

  Wykaz komórek organizacyjnych

   w których prowadzona jest działalność

  Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach

   

   

  I OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENICY UL. CZĘSTOCHOWSKA 5:

  1.      Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

  2.      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( Laboratorium)4

  3.      Gabinet diagnostyczno- zabiegowy

  4.      Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

  5.      Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 4

  6.      Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  7.      Punkt szczepień

  8.      Poradnia chirurgii ogólnej3

  9.      Poradnia zdrowia psychicznego3

  10.  Poradnia diabetologiczna3

  11.  Poradnia otorynolaryngologiczna3

  12.  Poradnia dermatologiczna3

  13. Pracownia USG4

   

  II  OŚRODEK ZDROWIA W WOŹNIKACH UL. DWORCOWA 21

   

  1.      Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

  2.      Poradnia stomatologiczna

  3.      Poradnia ginekologiczna

  4.      Dział (pracownia)  fizjoterapii

  5.      Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( Laboratorium)2

  6.      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  7.      Poradnia rehabilitacyjna

  8.      Pielęgniarska opieka długoterminowa

  9.      Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

  10.  Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

  11.  Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  12.  Punkt szczepień

  13.  Poradnia chirurgii ogólnej

  14.  Pracownia USG

  15.  Poradnia medycyny pracy4

  16.  Poradnia zdrowia psychicznego3

  17.  Poradnia diabetologiczna

  18.  Poradnia otorynolaryngologiczna

  19.  Poradnia dermatologiczna

  20.  Poradnia kariologiczna3

  21.  Poradnia neurologiczna3

  22.  Poradnia nefrologiczna3

  23.  Poradnia chorób płuc3, 4

  24.  Poradnia zdrowia psychicznego4

  25.  Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (Laboratorium)4

  26.  Poradnia logopedyczna4

  27.  Poradnia medycyny sportowej5

  III. OŚRODEK ZDROWIA W STARCZY, WŁASNA UL. ZDROWA 3:

   

  1.      Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

  2.      Poradnia ginekologiczna

  3.      Dział (pracownia)  fizjoterapii

  4.      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  5.      Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

  6.      Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

  7.      Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  8.      Punkt szczepień

  9.      Poradnia chirurgii ogólnej3

  10.  Poradnia zdrowia psychicznego3

  11.  Poradnia diabetologiczna3

  12.  Poradnia otorynolaryngologiczna3

  13.  Poradnia dermatologiczna3

  14.  Pracownia USG4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tekst ujednolicony przyjęty uchwałami:

  1. Przyjęty uchwałą nr 199/XVII/2012 Rady Miejskiej z dnia 17 sierpnia 2012r.

  2. Przyjęty uchwałą nr 271/XXII/2013 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2013r. ( załącznik nr 1 )

  3. Przyjęty uchwałą nr 417/XXXIV/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014r

  4. Przyjęty uchwałą nr 262/XXVII/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017r.

  5. Przyjęty uchwałą nr 363/XL/2018 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018r

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Radosław Koczara
  Publikacja dnia: 23.10.2018
  Podpisał: Michał Sowiński
  Dokument z dnia: 23.10.2018
  Dokument oglądany razy: 3300
MegaBIP free (2.09)