A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
BIP.gov.pl

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności serwisu 

  http://www.przychodniawozniki.com.pl/

  Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.przychodniawozniki.com.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.przychodniawozniki.com.pl/

  Data publikacji strony internetowej: 2017.11.09

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.11.27

  Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Radosław Koczara,adres poczty elektronicznej biuro@przychodniawozniki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3573 190. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  GZOZ w Woźnikach ul.Dworcowa 21 42-289 Woźniki

  Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Dworcowej oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. Wejście B znajduje się z boku budynku można dojść z ulicy Dworcowej oraz ulicy Solarnia, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. 

  Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. Przez przejście może przejechać osoba na wózku.

  Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia.

  Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

  SPRAWOZDANIA DO POBRANIA 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Radosław Koczara
  Publikacja dnia: 31.03.2021
  Podpisał: Michał Sowiński
  Dokument z dnia: 31.03.2021
  Dokument oglądany razy: 2386
MegaBIP free (2.09)