A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach - BIP
BIP.gov.pl

  Regulamin Organizacyjny

   

   

   

   

   

   

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY

   

  GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH

   

   

  2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tekst jednolity z dnia 29.05.2020r.

   

   

  SPIS TREŚCI

   

  ROZDZIAŁ I

  1.Postanowienia ogólne

  2. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

  3. Cele i zadania podmiotu

  4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń

  zdrowotnych

  ROZDZIAŁ II

  1. Zarządzanie zespołem i organizacja wewnętrzna

  ROZDZIAŁ III

  1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

  2. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

  3. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki

  zdrowotnej

  4. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z badaniem diagnostycznym i

  analityką medyczną

  ROZDZIAŁ IV

  Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

  ROZDZIAŁ V

  Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej

  udostępnianie

  ROZDZIAŁ VI

  1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych płatnych

  2. Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń

  zdrowotnych odpłatnych

  ROZDZIAŁ VII

  1.  Prawa pacjenta

  2. Obowiązki pacjenta

  ROZDZIAŁ VIII

  1.Postanowienia końcowe

   

   

  ROZDZIAŁ I

   

  Postanowienia ogólne

   

  § 1

  Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach zwany dalej „Zespołem” jest samodzielnym  publicznym  zakładem opieki zdrowotnej działającym pod firmą : „Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach”

  § 2

   

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  1) Zespole – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.

  2) Dyrektorze Zakładu – należy przez to rozumieć Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woźnikach w rozumieniu przepisów art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

  3) Ustawie o działalności leczniczej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź zm).4

  4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.

  5) Jednostce/komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostkę/komórkę wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.

  6) Świadczeniu zdrowotnym – należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające 

  z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

  7) Ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych - należy przez to rozumieć świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach Zespołu, lub w miejscu pobytu pacjenta.

  8) Dokumentacji  medycznej - należy przez to rozumieć dokumentację medyczną, o której mowa w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  9) Ustawie o prawach pacjenta - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) z póź. zm.4

   

  § 3

   

  1. Organem założycielskim Zespołu jest Rada Miejska w Woźnikach

  2.    Zespół posiada osobowość prawną, którą uzyskał z chwilą wpisania do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy.

   

  § 4

  Zespół działa na podstawie:

  1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654 z póź. zm.), 4

  2) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  3) statutu 

   

  Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

   

  § 5

   

  1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych w:

  1) Ośrodku Zdrowia w Kamienicy- ul. Częstochowska 5

  2) Ośrodku Zdrowia w Woźnikach- ul. Dworcowa 21

  3) Ośrodku Zdrowia w Starczy- Własna ul. Zdrowa 3

   

   

  Cele i zadania podmiotu

   

  § 6

   

  1. Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia w Woźnikach jest utworzony i utrzymywany w celu:

  1) udzielania świadczeń zdrowotnych,

  2) promocji zdrowia.

  2. Zespół wykonuje zadania statutowe w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, diagnostyki obrazowej i innej medycznej, podejmuje działania na rzecz profilaktyki chorób i promocji zdrowia, mających  na celu poprawę stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców.

  3. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94 z późn. zm.)

   

   

   

  Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

   

  § 7

   

  Działalność lecznicza Zespołu  obejmuje:

  1. Podstawową opiekę zdrowotną - wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych  i domowych  w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej świadczeń zdrowotnych,

  1) medycynę szkolną realizowaną w Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,4

  2. Specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie:

  1) ginekologii i położnictwa, chirurgii ogólnej, diabetologii, laryngologii,7   dermatologii7, kardiologii, neurologii, nefrologii, pulmonologii7 - wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych, świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”7

  2) rehabilitację 7, fizjoterapię7 i fizykoterapię - wykonywaną w warunkach ambulatoryjnych i domowych

  3. Wykonywanie badań diagnostycznych: laboratoryjnych i obrazowych.

  4. Skreślony 7.

  5. Skreślony 7

  6. Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, w tym orzekanie o czasowej    niezdolności do pracy.

  7. Skreślony7.

   

  ROZDZIAŁ II 

   

  Zarządzanie zespołem i organizacja wewnętrzna

   

  § 8

  Organami Zespołu są:

  1) Dyrektor Zespołu,

  2) Rada Społeczna.

  § 9

   

  1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.

  2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

  3. Dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zespołu.

  4. Dyrektor może powołać pełnomocników do działania w granicach nadanego im umocowania i wykonywania w sposób okresowy lub ciągły w jego imieniu, określonych czynności faktycznych i prawnych, wykraczający poza zakres ich obowiązków. Pełnomocnictwo musi spełniać zadość przepisom dotyczącym formy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  5. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępuje go Zastępca powołany w drodze konkursu organizowanego przez Dyrektora.4

   

  § 10

   

  1. Zastępca podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

  2. Do zadań własnych Zastępcy  należy w szczególności:

  1) Ustalanie  rozkładu  pracy i zakresu obowiązków personelu medycznego

  2) Nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej właściwego przechowywania

  3) Wewnętrzną kontrola w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych

  4) Wnioskowanie obsady personelu medycznego

  5) Kierowanie oświatą zdrowotną

  6) Regulowanie spraw zastępstw w przypadkach  nieobecności wyższego personelu medycznego

  3. Zastępca może zlecać pracownikom  prace nieprzewidziane w zakresie obowiązków.

   

   

   

   

  § 11

   

  1. Rada Społeczna jest organem  doradczym Dyrektora.

  2. Zasady i tryb działania Rady Społecznej określa ustawa o działalności leczniczej oraz Statut.

   

   

  § 12

  Jednostki organizacyjne Zespołu tworzą:

  Ośrodek Zdrowia w Kamienicy ul. Częstochowska 5:

  1) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

  2) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( Laboratorium)

  3) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy

  4) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

  5) Skreślony7

  6) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  7) Punkt szczepień

   

  Ośrodek Zdrowia w Woźnikach ul. Dworcowa 21:

  1.) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

  2.) Poradnia stomatologiczna

  3.) Poradnia ginekologiczna

  4.) Skreślony 7

  5.) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  6.) Poradnia chirurgii ogólnej

  7.) Skreślony 7

  8.) Skreślony 7

  9.) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

  10.) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

  11.) Pracownia USG

  12.) Skreślony 7

  13.) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  14.) Punkt szczepień

  15.) Poradnia diabetologiczna1

  16.) Skreślony7

  17.) Skreślony7

  18.) Poradnia kardiologiczna1

  19.) Skreślony7

  20.) Skreślony7

  21.) Skreślony7

   

  Ośrodek Zdrowia w Starczy- Własna ul. Zdrowa 3:

  1.) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

  2.) Skreślony 7

  3.) Dział (pracownia)  fizjoterapii

  4.) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

  5.) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

  6.) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej 

  7.) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  8.) Punkt szczepień

  § 13

   

  1. W Zespole funkcjonuje dział Administracji i Księgowości z siedzibą w Woźnikach.

  2. Dział obejmuje stanowiska:

  1) Głównego Księgowego,

  2) Księgowych- kadrowych,

  3) skreślony zarządzeniem 3/20164

  4) specjalista do spraw logistyki 7

   

  § 14

   

  1. Główny  księgowy podporządkowany jest bezpośrednio Dyrektorowi.

  2. Główny księgowy o trzymuje polecenie wykonawcze i wytyczne wyłącznie od bezpośredniego przełożonego.

  3. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:

  1) samodzielne inicjowanie, koordynacja, kierowanie i kontrola podległych mu pracowników,

  2) zorganizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania , obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający  właściwy przebieg operacji gospodarczych i prawidłowe prowadzenia księgowości,

  3) bieżące i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji odnośnym --instytucją  oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

  4) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych  oraz sprawozdań finansowych,

  5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

  6) zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki,

  7) zapewnienie pod względem finansowych prawidłowości zawieranych umów,

  8) przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych ,

  9) bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

   

  § 15

   

  1. Księgowe- kadrowe, zwane dalej księgowymi  podporządkowane są bezpośrednio Dyrektorowi.

  2. Do zadań księgowych należy w szczególności:

  1) prowadzenie powierzonych ewidencji księgowych,

  2) prowadzenie dokumentacji kadrowo płacowej zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznych  regulaminów,

  3) prowadzenie i ewidencjonowanie bieżącej korespondencji jednostki,

  4) załatwianie spraw pracowniczych,

  5) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym,

  6) sporządzanie niezbędnej dokumentacji w zakresie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

  7) sporządzanie i terminowe przekazywanie do realizacji przelewów bankowych,

  8) prowadzenie kasy jednostki,

  9) opisywanie dokumentów księgowych z uwzględnieniem ośrodków kosztów.

  10) generowanie rachunków do Narodowego Funduszu Zdrowia,

  11) komunikacja pomiędzy Zespołem a Narodowym Funduszem Zdrowia (telefoniczna, drogą elektroniczną, osobiście),

  12) kontrola limitów porad w poradniach specjalistycznych,

  13) bieżące kontrolowanie zmian przepisów prawa dotyczących funkcjonowania Zespołu,

  14) sporządzanie sprawozdań,

  15) przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych,

  16) przygotowywanie i przekazywanie informacji o przetargach do Biuletynu Zamówień Publicznych,

  17) zabezpieczenie złożonych ofert do dnia i godziny otwarcia ofert,

  18) odpowiadanie na pytania oferentów,

  19) przedstawianie Dyrektorowi propozycji do zatwierdzenia protokoły ZP i wyboru oferty,

  20) zawiadamianie oferentów o wynikach przetargu,

  21) konsultacje z wykonawcami,

  22) zamieszczenie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na stronach BZP,

  23) opieka nad projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej (wnioski aplikacyjne, wnioski o płatność, sprawozdania),

  24) inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu.4

   

  § 16

   

  1. Specjalista ds. logistyki zwany dalej specjalistą podporządkowany jest bezpośrednio                          Dyrektorowi.

           2.Do zadań specjalisty ds. logistyki należy w szczególności:

   

  1) koordynowanie działań dotyczących wszystkich funkcji logistycznych GZOZ w Woźnikach

  2) organizacja i nadzór transportu materiałów do badań laboratoryjnych

  3) współpraca z personelem GZOZ w Woźnikach

  4) bieżąca obsługa i naprawy systemu informatycznego

  5) zamieszczanie  i aktualizacja na stronie BIP przychodni

  6) założenie oraz prowadzenie strony internetowej przychodni

  7) nadzór nad bieżącymi inwestycjami w GZOZ

  8) zaangażowanie we wdrożenie systemu RODO

  9) nadzór nad monitoringiem

  10) pomoc w realizacji zapytań ofertowych

  11) pomoc w bieżącym działaniu systemu informatycznego mMedica

  12) nadzór nad utylizacją zużytego sprzętu i archiwizacją dokumentacji

  13) inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu.7

   

   

  § 17

   

  1. Pielęgniarka koordynująca podlega bezpośrednio Dyrektorowi.4

  2. Pielęgniarka koordynująca w ramach dziennej normy zatrudnienia, jest zobowiązana w wymiarze ½ czasu pracy, do pracy z pacjentem . Pozostały czas pracy przeznacza na zadania wynikające z bezpośredniego nadzoru nad pracą średniego i niższego personelu medycznego.

  3. W ramach czasu pracy przeznaczonego na prace z pacjentem, pielęgniarka koordynująca jest zobowiązana do pracy w komórkach organizacyjnych placówki, stosownie do potrzeb.

  4. Zakres zadań  pielęgniarki koordynującej wynikający z pełnionej funkcji kierowniczej obejmuje:

  1) merytoryczny nadzór nad pracą pielęgniarek , położnych i innego personelu medycznego a w szczególności nad :

  a. bieżącą realizacją zadań, a zwłaszcza jakością, dostępnością i ciągłością świadczeń oraz profilaktycznym kierunkiem opieki zdrowotnej i społecznej 

  b. właściwym wykorzystaniem i obciążeniem pracą podległego personelu

  c. opracowanie miesięcznych planów pracy dla pielęgniarek

  d. organizacją działalności oświatowo- wychowawczej

  e. stanem sanitarnym placówki

  2) wydawanie zaleceń w dziedzinie metodyki pracy i prowadzenie instruktażu na tym odcinku

  3) wnioskowanie w sprawach:

  a. planu pracy placówki i podziału zadań pomiędzy wykonawców

  b. obsady osobowej, sposobu zatrudnienia i karania podległego personelu

  c. potrzeby kształcenia podległego personelu4

  d. właściwego wyposażenia warsztatu pracy

  e. urządzenia i wyposażenia komórek organizacyjnych placówki

  4) ustalanie ramowego rozkładu czasu pracy, planów urlopów i zastępstw dla podległego personelu

  5) koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi placówki oraz współdziałanie z innymi komórkami statutowymi Zespołu , instytucjami i organizacjami społecznymi wspomagającymi działalność podstawowej opieki zdrowotnej.

   

   

  ROZDZIAŁ III

   

  Przebieg procesu udzielania świadczeń

   

  § 18

   

  1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie są przyjmowane zgłoszenia pacjentów- osobiste, telefoniczne lub przez osoby trzecie 

  2. Świadczenia medyczne są udzielane w poradniach przez lekarzy z zakresu POZ i specjalistki oraz stomatologii i rehabilitacji. 

  3. Świadczenia ze skierowań od lekarzy są udzielane w gabinetach zabiegowych, fizjoterapii itp.

  4. Świadczenia z zakresu  higieny szkolnej są udzielane w Gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w poszczególnych  jednostkach organizacyjnych Zespołu.4

  5. Świadczenia medyczne mogą  być udzielane w miejscu pobytu pacjenta.

  6. Świadczenia medyczne są udzielane przez pracowników GZOZ posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych przepisach.

  7. Świadczenia w/w  są udzielane w godzinach pracy w  poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

   

   

  Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

   

  § 19

   

  1. Poradnie i gabinety podstawowej opieki zdrowotnej czynne są w dni pracujące w godz. od 8:00 do 18:00.

  2. Zakres zadań  i kompetencji: lekarza, pielęgniarki i pielęgniarki szkolnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej wynika z obowiązujących w tej sprawie przepisów oraz wytycznych określonych umową z NFZ.

  3. Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, nie częściej niż dwa razy w roku, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w warunkach określonych umową z NFZ .

  4. Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej potwierdza oświadczenie woli ubezpieczonego złożone w formie deklaracji wyboru.

   

  § 20

   

  1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do podejmowania wszelkich działań służących profilaktyce i promocji zdrowia, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta, a w szczególności do postępowania zgodnie z zakresem zadań kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  2. W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Zespół zapewnia

  3. ubezpieczonym dostęp do badań diagnostycznych, świadczeń pielęgniarki i położnej POZ oraz opieki w domu pacjenta.

  4. Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są jeśli to

  możliwe w dniu zgłoszenia, według kolejności ustalonej przez pracownika

  dokonującego rejestracji. W schorzeniach przewlekłych pracownik rejestracji ustala z pacjentem termin realizacji świadczenia. W nagłych przypadkach o kolejności wizyt decyduje lekarz.4

  5. Prawo do przyjęć poza kolejnością mają honorowi dawcy krwi, dawcy szpiku, inwalidzi wojskowi, wojenni oraz kobiety w widocznej ciąży.4

   

   

   

  Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu

  specjalistycznej opieki zdrowotnej

   

  § 21

   

  1. Świadczeniami specjalistycznymi są świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny realizowanych przez Zespół z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej.

  2. Świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej są udzielane przez Zespół  na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w ramach porad ambulatoryjnych, lub w warunkach domowych pacjenta.

  3. Nie jest wymagalne od ubezpieczonego skierowanie do świadczeń z zakresu:

  1) ginekologii i położnictwa,

  2) stomatologii,

  3) skreślony zarządzeniem 3/20164

  4) skreślony zarządzeniem 3/20164

  5) onkologii,

  6) skreślony zarządzeniem 3/20164

  7) psychiatrii,;

  8) leczenia osób chorych na gruźlicę;

  9) leczenia osób zakażonych wirusem HIV;

  10) skreślony zarządzeniem 3/20164

  11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

  4. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu, świadczenia zdrowotne są              udzielane bez wymaganego skierowania.

  5. Jeżeli pacjent jest pod opieką specjalisty i wymaga kontynuacji leczenia w ramach tej samej jednostki chorobowej, to związane z tym kolejne porady lub zabiegi rehabilitacyjne, odbywają się bez ponownego skierowania chyba, że przerwa w leczeniu wynosi 24 miesiące.4

   

   

  § 22

   

  1. Przyjmowanie pacjentów w poradniach specjalistycznych odbywa się w dniach godzinach ustalonych harmonogramami pracy.

  2. Pacjent zgłaszający się do poradni specjalistycznej musi posiadać:

  1) skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub od innego lekarza specjalisty, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 27,

  2) aktualne wyniki badań zleconych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku objęcia opieką specjalisty wyniki badań przez niego zlecone,

  3) kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany,

  4) inne wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta, związane z jego chorobą.

  3. Pacjent ma prawo wyboru lekarza udzielającego świadczeń specjalistycznych spośród lekarzy udzielających tych świadczeń w Zespole.

  4. W przypadku czasowej nieobecności osób udzielających świadczeń skutkujących ograniczeniem dostępności do świadczeń, Zespół jest zobowiązany do ustanowienia zastępstwa tych osób, o ile umowy cywilnoprawne zawarte z udzielającymi świadczeń nie stanowią inaczej.

  5. Przyjmowanie pacjentów w poradniach specjalistycznych następuje bez zbędnej zwłoki, według kolejności ustalonej przez pracownika dokonującego rejestracji.

  6. W przypadkach nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta – porada specjalistyczna, niezbędny zabieg lub badanie odbywają się w dniu zgłoszenia.

  7. Gdy cel leczenia w poradni specjalistycznej nie mógł być osiągnięty, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego w tym także uzdrowiskowego.

   

  § 23

   

  1. Do zadań specjalistycznej opieki zdrowotnej w szczególności należy:

  1) udzielanie świadczeń oraz opieka profilaktyczno-lecznicza w przypadkach wybiegających poza zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza czy terapeuty innej specjalności;

  2) udzielenie konsultacji specjalistycznych dających wyczerpującą odpowiedź na problem, który był przedmiotem skierowania;

  3) przygotowanie pacjenta do realizacji zalecanej diagnostyki lub planowanej formy terapii z podaniem wskazań, przeciwwskazań i istniejącego ryzyka;

  4) uzasadnienie przyczyny ewentualnej odmowy diagnozowania i leczenia, także w formie pisemnej na żądanie pacjenta;

  5) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi Zespołu;

  6) wykonywanie badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych oraz wypisywanie recept i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

  7) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta;

  8) zalecanie lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej efektywnych form diagnozowania i leczenia konkretnych przypadków chorobowych, między innymi przez ustalenie warunków wstępnych, niezbędnych do realizacji konsultacji o którą zwrócił się lekarz poz;

  9) podejmowanie działań w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i prewencji chorób.

   

   

  Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z badaniem

  diagnostycznym i analityką medyczną

   

  § 24

   

  1. Wykonywanie badań diagnostycznych pacjentom Zespołu odbywa się  bezpośrednio w poradniach lub w pracowniach diagnostycznych Zespołu, w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem pracy. W przypadku braku możliwości realizacji określonego zakresu zleconych badań, Zespół zabezpiecza ich wykonanie w pracowniach podmiotów z którymi ma zawartą umowę.

  2. Wykonywanie badań diagnostycznych kosztochłonnych, zleconych pacjentom Zespołu odbywa się w pracowniach świadczeniodawców, z którymi umowę zawarł Narodowy Fundusz Zdrowia.

  3. Badania z zakresu analityki medycznej wykonywane są przez Zespół bądź przez podwykonawców Zespołu na podstawie zawartej umowy. Jeżeli przepisy szczególne oraz umowa zawarta z podwykonawcą badań nie stanowi inaczej, pobieranie materiału do badań odbywa się w przychodniach Zespołu.

  4. Badania diagnostyczne i analityki medycznej wykonywane są na podstawie skierowań lekarzy Zespołu - podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w zakresie zgodnym z ich kompetencjami.

  5. Lekarz kierujący pacjenta na badania diagnostyczne i analityki medycznej zobowiązany jest wskazać w skierowaniu miejsce jego wykonania, w pierwszej kolejności pracownię diagnostyczną lub analityczną  Zespołu o ile rodzaj lub zakres zleconych badań jest przez nią wykonywany.

  6. Pracownie diagnostyczne Zespołu wykonują również badania pacjentom skierowanym przez inne podmioty, na podstawie zawartych umów lub porozumień.

  7. Badania pilne wykonywane są pacjentowi niezwłocznie.

   

   

   

   

  ROZDZIAŁ IV 

   

  Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

   

  § 25

   

  1. W razie wystąpienia konieczności zapewnienia pacjentom Zespół prawidłowości diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w leczeniu, a takich warunków nie posiada Zespół- Dyrektor Zespołu zapewnia te warunki w ramach współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą poprzez zawarcie odpowiednich umów cywilnoprawnych.

  2. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowaniem praw pacjenta.

   

   

   

  ROZDZIAŁ V

   

  Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie

   

  § 26

   

  1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

  2. Zakład udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:

  1) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;

  2) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

  3) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, 

  w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, 

  w szczególności kontroli i nadzoru auditorów w zakresie wymaganej certyfikacji;4

  4) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;

  5) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, 

  w związku z prowadzonym postępowaniem;

  6) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

  7) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, 

  w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

  8) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

  9) zakładom ubezpieczeń - za zgodą pacjenta lub przedstawicielom ustawowym;4

  10) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów 

  o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

  11) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych - bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

  3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Zakładu lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych, w formie odwzorowania cyfrowego ( skanu).5

  4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zespół pobiera opłaty w kwotach za:

  1) jedną stronę odpisu dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 4 zł /cztery zł/,1

  2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (format A4)  – 0,30 zł /trzydzieści groszy.5

  3) Kserokopia dokumentacji medycznej dla potrzeb Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i do celów rentowych ZUS z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem wynosi opłata stała 5 zł brutto za każdy rok leczenia.4

  5. Opłaty, o których mowa w ust. 4 nie zawierają kosztów ewentualnej przesyłki dokumentów /znaczków pocztowych/. Koszt ten doliczany jest do rachunku za udostępnienie dokumentacji.

  6. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.9

   

  ROZDZIAŁ VI

   

  Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych płatnych

   

  § 27

   

  1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych pozostaje bez wpływu na kolejność pozycji na prowadzonej przez Zespół liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych.

  3. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem.

  4. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania tego świadczenia

   

   

   

   

   

  Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielanie świadczeń zdrowotnych

  odpłatnych

   

  § 28

   

  1. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie i odpłatnie.

  2. Świadczenia zdrowotne udzielane świadczeniobiorcom (osobom ubezpieczonym lub uprawnionym) w ramach i na zasadach umowy zawartej pomiędzy Zespołem a NFZ lub innym płatnikiem świadczeń zdrowotnych, a także świadczenia w stanach nagłych – są bezpłatne.

  3. Świadczenia zdrowotne udzielone pozostałym osobom – usługobiorcom są odpłatne. Dotyczy to osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń lub korzystających z własnej woli ze świadczeń poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przypadkach rezygnacji ze świadczeń wg. listy oczekujących, nie objęcia świadczeń planem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy Zespołu z NFZ.

  4. Za udzielone świadczenia zdrowotne osoby o których mowa w ust. 3 wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

        5. Ustala się wysokość opłat za wydanie orzeczeń, zaświadczeń lekarskich i informacji dla 

  pacjentów oraz instytucji i zakładów ubezpieczeniowych:

  a) opłata za wydanie orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych 

  po zatrzymaniu prawo jazdy przez organy do tego uprawnione oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

  Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez pielęgniarkę lub położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; 

  -cena -50,- złotych- 4

  b) opłata za udzielnie informacji określonych  w Ustawie z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zgodnie z art. 38 pkt1 

  -cena -80,- złotych- 3

   

   

  ROZDZIAŁ VII

   

  Prawa pacjenta

   

  § 29

   

  1. Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych  między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też Ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych – od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem

  1)  Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych

              a.) Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

              b.) Pacjent ma prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących- w sytuacji ograniczonej dostępności do świadczeń zdrowotnych

         c.)  Pacjent ma prawo żądać drugiej opinii- w razie wątpliwości pacjent ma prawo żądać, by lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej). Żądanie oraz ewentualną odmową odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

              d.) Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia

  2.)  Prawo wyboru

          a.) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej- lekarza, pielęgniarki i położnej

          b.) w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej- lekarza specjalisty spośród

          wszystkich lekarzy przyjmujących w poradniach specjalistycznych, które mają

          umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach

          kontraktu z NFZ jest dowolny

           c.) w ramach leczenia stomatologicznego- lekarza dentysty spośród wszystkich

           lekarzy przyjmujących w poradniach, które mają umowę z NFZ

           d.) w ramach leczenia szpitalnego- dowolnego szpitala, posiadającego umowę z 

           NFZ, na terenie całej Polski

  3.)  Prawo do informacji 

         a.) Pacjent ma prawo do informacji o swoich prawach, dlatego każda  

         placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej jest zobowiązana umieścić stosowną informację na temat praw pacjenta.

              b.) Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniodawcy oraz o osobach udzielających tych świadczeń.

              c.) Pacjent ma prawo do informacji zrozumiałej i przystępnej dla niego. Ma prawo prosić o wyjaśnienia tak długo, aż przekazana informacja będzie przez niego w pełni zrozumiała.

               d.) Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu,     metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Ma także prawo zdecydować, komu i jakie informacje o tym mogą być przekazywane.

  e.) Pacjent ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji. Powinien jednak    dokładnie wskazać, z których informacji rezygnuje, np. o swojej sytuacji zdrowotnej

  f.) Pacjent do ukończenia 16. roku życia ma prawo do uzyskania od lekarza    informacji    w formie i w zakresie niezbędnym do prawidłowego udzielenia świadczenia.

  g.) W przypadku utraty świadomości przez pacjenta obowiązują wcześniejsze ustalenia poczynione z pacjentem.

  4.) Prawo do wyrażenia zgody

  a.) Pacjent, także małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

  b.) Jeżeli pacjent nie ukończył 18 lat, jest całkowicie ubezwłasnowolniony, niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, prawo do wyrażenia zgody ma przedstawiciel ustawowy, a w przypadku jego braku – opiekun faktyczny.

  c.) Pacjent ma prawo odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

  d.) Pacjent, który ukończył 16 lat,  ubezwłasnowolniony, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem,

  ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

       e.) W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.

  f.) Zgoda lub odmowa powinna zostać poprzedzona przedstawieniem pacjentowi wyczerpującej informacji na temat planowanego, bądź już udzielanego świadczenia.

  5.) Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

  a.) Pacjent ma prawo do poufności – zachowania w tajemnicy wszelkich informacji z nim związanych, a w szczególności o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu i rokowaniu, badaniach i ich wynikach.

  b.) Bez zgody pacjenta (lub zgody osoby sprawującej opiekę prawną nad pacjentem) nie wolno informować nikogo o jego stanie zdrowia. Pacjent ma prawo wskazać, komu informacje objęte tajemnicą będą przekazywane. Prawo to obowiązuje także po śmierci pacjenta.

  6.) Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

  a.) Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności – osoba udzielająca świadczeń ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

  b.) Pacjent ma prawo do godnego umierania.

  c.) Pacjent ma prawo do obecności bliskiej osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

  d.) Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta lub w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych może odmówić obecności osoby bliskiej pacjentowi. Odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.

  e.) Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia, np. studentów medycyny, wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent jest małoletni, całkowicie ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego opiekuna oraz lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego.

  7.)  Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

  a.) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

  8.)  Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

  a.) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta.

  b.) Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

  9.) Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  10.) Skargi pacjentów

  a.) W centrali i oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia funkcjonują komórki do spraw skarg i wniosków, w których pacjent może złożyć skargę związaną z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ.

  b.) Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi.

  c.) Skarga pisemna, która nie zawiera imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która ją wniosła, nie zostanie rozpatrzona

  d.) Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  e.) Nie rozpatruje się jako skarg pism dotyczących spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.

  11.) Odstąpienie od leczenia

  a.) W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta.

  b.) Jeżeli jednak lekarz podejmie taką decyzję, ma obowiązek uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazać pacjentowi lekarza lub placówkę, w której pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia, uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

  12.) Prawo do leczenia bólu.5

  Obowiązki pacjenta

  § 30

  1.  Obowiązki pacjenta: 

  a.)  Stosuj się do zaleceń i wskazań lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego.

  b.) Zachowuj się życzliwie i kulturalnie w stosunku do innych chorych oraz personelu placówki

  c.) Przestrzegaj zaleceń personelu dotyczących poruszania się po placówce, korzystania z urządzeń, oraz zasad bezpieczeństwa p/pożarowego.

  d.) Przestrzegaj zasad higieny osobistej.

  e.) Na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków i innych środków odurzających. 2                 

             

   

   

   

   

   

  Postanowienia końcowe

   

  § 31

   

  1. Regulamin organizacyjny Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia został nadany przez Dyrektora Zespołu.

  2. Zmiany regulaminu wprowadza się w trybie określonym w ust.1.

  3. Datę wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego Zespołu określa zarządzenie Dyrektora Zespołu.2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

   

  Cennik usług dla:

  • Osób nieubezpieczonych

  • Posiadających skierowania od lekarzy niezatrudnionych w GZOZ 

   

  1. Porada lekarska 80,00

  2. Iniekcje podskórne, domięśniowe 10,00

  3. Iniekcje dożylne 20,00

  4. Wlewy kroplowe + założenie werflonu 30,00

  5. Pobieranie krwi do badań 10,00

  6. EKG 40,00

  7. Pomiar ciśnienia tętniczego 5,00

  8. USG 80,00

  9. Porada w AOS ( bez skierowania )           100,006

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego8

  STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

  Badanie  stomatologiczne z indywidualnym instruktażem higieny 50,00

  Badanie  stomatologiczne z indywidualnym instruktażem higieny, oznaczeniem wskaźnika API, CPITN, zaleceniami na piśmie oraz monitorowanie pacjenta przez 1 rok 100,00

  Badanie żywotności zęba 10,00

  Lakierowanie pojedynczego zęba lakierem fluorkowym    10,00

  Lakierowanie wszystkich zębów lakierem fluorkowym 70,00

  Lakowanie bruzd i szczelin zębów stałych  (1 ząb) 30,00

  Lakowanie poszerzone z zastosowaniem materiału kompozytowego (1 ząb) 50,00

  Usunięcie złogów nazębnych w obrębie 1 łuku 80,00

  Piaskowanie 2 łuków 150,00

  Opatrunek leczniczy / tymczasowy 50,00

  Przykrycie pośrednie/bezpośrednie miazgi 70,00

  Wypełnienie światłoutwardzalne na jednej powierzchni 110,0010

  Wypełnienie światłoutwardzalne na dwóch powierzchniach 120,0010

  Wypełnienie światłoutwardzalne powyżej dwóch powierzchni 130,00- 180,0010

  Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym 200,00 - 250,00

  Korekta zębów przednich (zamknięcie diastemy, licówka) 200,00

  Wkład standardowy koronowo - korzeniowy 100,00

  Wkład z włókna szklanego 200,00

  Most kompozytowy na włóknie szklanym 700,00

  Szynowanie tymczasowe zębów (1 przestrzeń) 100,00

  Wybielanie metodą nakładkową na szynach z Erkopressu 700,00

  Wybielanie zęba martwego (za 1 wizytę) 50,00

   

  ENDODONCJA 

  Dewitalizacja miazgi (bez znieczulenia) 70,00

  Opracowanie 1 kanału 110,0010

  Opracowanie 2-óch kanałów     130,0010

  Opracowanie 3-ech kanałów     180,0010

  Wizyta pośrednia w endodoncji / leczenie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych    60,00

  Trepanacja martwego zęba 70,00

  ZNIECZULENIA

  Znieczulenie miejscowe 30,00

  STOMATOLOGIA WIEKU ROZWOJOWEGO

  Badanie  stomatologiczne z indywidualnym instruktażem higieny 50,00

  Badanie  stomatologiczne z indywidualnym instruktażem higieny, oznaczeniem wskaźnika API, CPITN, zaleceniami na piśmie oraz monitorowanie pacjenta przez 1 rok 100,00

  Wizyta adaptacyjna 30,00

  Lakierowanie zębów mlecznych (całe uzębienie) 70,00

  Lakowanie zębów mlecznych i stałych (1 ząb) 30,00

  Lakowanie zębów mlecznych, poszerzone zębów stałych (1 ząb) 50,00

  Odbudowa ubytku trudnego w zębie mlecznym przednim 60,00

  Odbudowa zęba mlecznego z wykorzystaniem  formówki 100,00 - 150,00

  Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym w zębie mlecznym 100,00

  Rekonstrukcja zęba mlecznego za pomocą korony stalowej standardowej 200,00

  Amputacja miazgi w zębie mlecznym     50,00

  Wypełnienie chemoutwardzalne zęba stałego na jednej powierzchni     70,00

  Wypełnienie chemoutwardzalne zęba stałego na dwóch powierzchniach     90,00

  Wypełnienie chemoutwardzalne zęba stałego powyżej dwóch powierzchni   100,00

   

  PROTETYKA

  Wykonanie modeli diagnostycznych szczęki i żuchwy do zaplanowania leczenia protetycznego 100,00

  Wkład koronowo - korzeniowy lany 350,00

  Wkład koronowo - korzeniowy lany dzielony 450,00 

  Korona tymczasowa, punkt w moście tymczasowym, tymczasowa naprawa zdjętej korony na okres 30 dni 100,00

  Korona lub punkt w moście z akrylu, kompozytu lub z PMMA jako długoczasowe uzupełnienie prowizoryczne na okres do 180 dni (nie zawiera wykonania korony lub mostu tymczasowego) 300,00

  Korona lub punkt w moście złożonym lanym licowanym porcelaną (nie zawiera wykonania korony lub mostu tymczasowego) 650,00

  Zacementowanie wkładu, korony lub mostu 50,00

  Zdjęcie korony lub mostu (cena za 1 filar) 50,00

  Proteza częściowa do 4 zębów 350,00

  Proteza częściowa 5-8 zębów 400,00

  Proteza częściowa powyżej 8 zębów 450,00

  Proteza częściowa lub całkowita natychmiastowa tymczasowa 50000

  Proteza szkieletowa 1300,00

  Proteza z acetalu 1500,00

  Proteza nylonowa 1500,00

  Płyta protezy „0” 120,00

  Siatka wzmacniająca 200,00

  Tymczasowa naprawa protezy w zakresie jednego elementu jak:  pęknięcia, złamania, dodania zęba, dodania klamry doginanej 70,00

  Podścielenie pośrednie lub bezpośrednie protezy 350,00

  Wizyta dostosowawcza dla protez 50,00

  Szyna z Erkoduru (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania) 300,00

  Wyrównanie zwarcia przez selektywne szlifowanie zębów 50,00 - 200,00

  CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

  Usunięcie zęba mlecznego 70,00

  Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego 100,00

  Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego 150,00

  Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem 200,00

  Nacięcie ropnia wewnątrzustnego i drenaż 100,00

  Opatrunek chirurgiczny 20,00

  Chirurgiczne zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej  80,00

   

  PERIODONTOLOGIA

  Leczenie zmian na błonie śluzowej - 1 wizyta 70,00

  Płukanie kieszonek 35,00

  Kiretaż pojedynczej kieszonki z opatrunkiem i znieczuleniem 70,00

  Kiretaż zamknięty (4 - 6 zębów) 150,00

  Szynowanie zębów (zewnątrzzębowe) - 1 przestrzeń 100,00

  Szynowanie zębów szyną wewnątrzzębową - 1 przestrzeń 120,00

  Naprawa szyny – 1 punkt 70,00

  Uzupełnienie pojedynczego braku zębem własnym pacjenta z zastosowaniem kompozytu zbrojonego włóknem szklanym 500,00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tekst jednolity przyjęty Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2012 z dnia 12.06.2012r 

  1.Zarządzenie Dyrektora nr 4/2012 z dnia 18.10.2012r.

  2.Zarządzenie Dyrektora nr 2/2013 z dnia 02.12.2013r.

  3.Zarządzenie Dyrektora nr 2/2016 z dnia 30.06.2016r.

  4. Zarządzenie Dyrektora nr 3/2016 z dnia 30.09.2016r.

  5. Zarządzenie Dyrektora nr 1a/2017 z dnia 04.05.2017r.

  6. Zarządzenie Dyrektora nr 9/2017 z dnia 18.12.2017r.

  7. Zarządzenie Dyrektora nr 5/2019 z dnia 19.06.2019r.

  8. Zarządzenie Dyrektora nr 7/2019 z dnia 14.10.2019r.

  9. Zarządzenie Dyrektora nr 14/2019 z dnia 29.11.2019r

  10. Zarządzenie Dyrektora nr 3/2020 z dnia 29.05.2020r

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Radosław Koczara
  Publikacja dnia: 05.06.2020
  Podpisał: Michał Sowiński
  Dokument z dnia: 05.06.2020
  Dokument oglądany razy: 2217
MegaBIP free (2.09)